Glikol Propylenowy

Nazwa handlowa: glikol propylenowy
Inne nazwy: propan-1,2-diol, 1,2 dihydroksypropan
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

 • Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz
 • Zapach: bez zapachu
 • Próg zapachu: nie dotyczy
 • pH: brak dostępnych danych
 • Temperatura topnienia/ krzepnięcia, [OC], < -20
 • Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [oC]: 188 – 190
 • Temperatura zapłonu, , [oC]: 104
 • Szybkość parowania: brak dostępnych danych
 • Górna granica wybuchowości, [%V/V]: 17,4
 • Dolna granica wybuchowości, [%V/V]: 2,4
 • Gęstość par względem powietrza: 2,6
 • Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: aceton, chloroform
 • Temperatura samozapłonu [OC]: 400
 • Lepkość, [mPa s] w temp. 25OC Cok. 44
 • Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
 • Właściwości utleniające: nie jest klasyfikowany jako utleniacz
 • Stan skupienia w temp. 20 OC:: ciecz

Przykładowe zastosowanie: produkcja substancji, dystrybucja substancji, nakładanie powłok, środki czyszczące, smary, oleje do obróbki metali/ oleje do wałków, laboratoria, chemikalia do obróbki ścieków, płyny czynne, środki do odladzania i przeciwoblodzeniowe, agrochemikalia, płynu funkcjonalne, chemikalia do uzdatniania wody

Opakowania:

 • Kanister 10, 20,30 litrów
 • Beczka PE V -120 l , beczka PE V-200 l
 • Paleto – pojemnik PE V-1000 l

Transport:
Klasa RID/ ADR: nie dotyczy