Glikol Monoetylenowy

Nazwa handlowa: glikol monoetylenowy
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2 dihydroksyetan.
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

 • Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz o konsystencji syropu
 • Zapach: bez zapachu
 • Próg zapachu: nie dotyczy
 • pH: brak dostępnych danych
 • Temperatura topnienia/ krzepnięcia, [OC], brak dostępnych danych
 • Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [oC]: 197,4 ( przy 1013 hPa )
 • Temperatura zapłonu, , [oC]: 111
 • Szybkość parowania: nie określono
 • Górna granica wybuchowości, [%V/V]: 15,3
 • Dolna granica wybuchowości, [%V/V]: 3,2
 • Gęstość par względem powietrza: 2,14
 • Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol, aceton, eter
 • Temperatura samozapłonu [OC]: 398
 • Lepkość, [mPa s] w temp. 20O C C16,1
 • Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • Właściwości utleniające: nie wykazuje
 • Stan skupienia: ciecz
 • Zagrożenie zdrowia: substancja szkodliwa, działa szkodliwie po połknięciu

Przykładowe zastosowanie: nakładanie powłok, środki czyszczące, smary, oleje do obróbki metali/ oleje do wałków, laboratoria, chemikalia do obróbki ścieków, płyny czynne, środki do odladzania i przeciwoblodzeniowe,

Opakowania:

 • Kanister 10, 20,30 litrów
 • Beczka PE V -120 l , beczka PE V-200 l
 • Paleto – pojemnik PE V-1000 l

Transport:
Klasa RID/ ADR: nie dotyczy