Trawienie chemiczne

Trawienie chemiczne urządzeń jest jednym z etapów prac związanych z rozruchem nowych urządzeń i urządzeń po generalnym remoncie. Stosowane jest, gdy wymagane jest ze względów technologicznych uzyskanie wysokiej czystości powierzchni wewnętrznych obiegów grzewczych, smarnych lub chłodzących. Celem procesu trawienia jest oczyszczenie na drodze chemicznej wewnętrznych powierzchni rurociągów, wymienników przed ostatecznym napełnieniem układu wodnym roztworem glikolu z zawartością dodatków antykorozyjnych i biocydów.

Istotą procesu trawienia chemicznego jest:

 • usunięcie z trawionych powierzchni zanieczyszczeń poprodukcyjnych takich jak: oleje, smary, zgorzelina hutnicza i spawalnicza,
 • usunięcie produktów korozji powstałych podczas składowania,
 • usunięcie z układu MIKROORGANIZMÓW ( bakterie, wirusy, grzyby i inne ), powodujących KOROZJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ

Po oczyszczeniu na drodze chemicznej instalacji należy przystąpić do jej napełnienia płynem do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub grzewczych posiadającym oprócz pakietu dodatków antykorozyjnych środek biologiczny, który nie dopuszcza do rozwoju życia mikrobiologicznego i niekorzystnych jego następstw.

W zakres procesu trawienia chemicznego wchodzą:

 • Opracowanie technologii trawienia
 • Opracowanie technologii neutralizacji i zrzutu ścieków po trawieniu
 • Wykonanie projektu instalacji pomocniczej
 • Opracowanie harmonogramu dobowego prac
 • Wykonanie instalacji pomocniczej do chemicznego trawienia i płukania (za wyjątkiem uzgodnionych obejść na instalacji technologicznej)
 • Wykonanie trawienia chemicznego instalacji w tym:  zakup i transport chemikaliów
 • Kontrola analityczna procesu trawienia i płukania
 • Nadzór i wykonanie operacji technologicznych
 • Neutralizacja ścieków – kontrola analityczna i nadzór technologiczny
 • Prace końcowe w tym opracowanie sprawozdania

Na podstawie analizy składu chemicznego osadu, dobieramy odpowiednie środki chemiczne, urządzenia i właściwą metodę oczyszczania. Posiadamy niezbędne atestowane, chemioodporne urządzenia i kompletne instalacje do trawienia chemicznego oraz środki techniczne do transportu kwasu i innych materiałów chemicznych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie rozpoznając jego potrzeby i dostosowując przeprowadzenie procesu czyszczenia do jego specyficznych warunków i zapotrzebowań. Udrażniamy zarówno instalacje, urządzenia i zbiorniki o dużych średnicach i objętościach, jak i precyzyjne elektroniczne systemy sterowania z wodnymi lub glikolowymi układami chłodzenia o niewielkich przekrojach.