Badanie wycinka rury

Przykładowe Sprawozdanie z oględzin wycinka rury z instalacji

Badania wycinka rury przeprowadzono na zlecenie:

  • Cel i zakres badań
  • Opis zdjęć rury
  • Badania składu i ilości osadów
  • Omówienie wyników

1. Cel i zakres badań.

Celem badań jest kontrola stanu wewnętrznych powierzchni rur instalacji i analiza jakościowa i ilościowa osadów w ……….

Badania zostały podzielone na dwa etapy:

  • ocena stanu wycinka rury
  • określenie ilości i składu osadów.

2. Opis zdjęć rury

Pobranej z instalacji grzewczej, o długość 400 mm, średnica 48,3 mm x 2,6 mm
marniał S235JR (St3S) wg normy: PN-79/H-74244
Odcinek rury został podzielony i poddany oględzinom:

Zdjęcie 1: Wycinek rury z widocznym osadem.
Brunatny osad tlenkowy o grubości 0,5-1,5 mm pokrywa całą powierzchnię rury, widoczne miejscowe skupiska osadu o grubości do 2,0 mm.

Zdjęcie 2: Wycinek rury pokryty osadem. Powierzchnia osadu z wyraźnymi skupiskami osadu

Zdjęcie 3: Wycinek rury pokryty osadem. Widoczne pogrubienie osadów i zwiększenie ilości skupisk osadu wzdłuż szwu rury.

Zdjęcie 4: Wycinek rury po usunięciu osadu. Widoczne wżery o głębokości do 0,3 mm spowodowane korozją podosadową.

Zdjęcie 5: Wycinek rury po usunięciu osadu. Widoczny szew podłużny rury i na całej powierzchni wżery o głębokości do 0,3 mm spowodowane korozją podosadową.

3. Badania składu i ilości osadów

Analizowano osady eksploatacyjne z wewnętrznych powierzchni rury określając średnią dla całej powierzchni rury procentową i „ wagową” zawartość w osadzie: Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Cu, Na, K, Si, P, S w przeliczeniu na ich tlenki oraz określając zawartość metalicznej miedzi. Wykonano analizę osadów z wycinka rury przewodowej o dł. ok. 60 mm oznakowanego następująco: rura ze szwem 48,3×2,6

Analizy osadów z rury ze szwem w przeliczeniu procentowym

4. Omówienie wyników analizy osadów

Podstawowym składnikiem osadu w analizowanej próbce rury z są tlenki żelaza, których udział w osadach eksploatacyjnych wynosi około … %. Prócz tlenków żelaza w znaczących ilościach w osadach występuje miedź, tlenki manganu, związki wapnia i siarczany, ale ich ilości liczone w g/m2 są niewielkie i nie mają znaczącego wpływu na eksploatację instalacji. Tak duży udział tlenków żelaza świadczy o agresywności wody wobec stali węglowej spowodowanej brakiem dozowania inhibitora korozji. Niewielki ilości związków wapnia i magnezu wynikają z odpowiedniego zmiękczania wody.

Sumaryczna ilość osadów eksploatacyjnych na badanym odcinku rury oszacowano na … g/m2, świadczy to o zachodzących w trakcie eksploatacji procesach korozji, tym groźniejszych, że pod skupiskami osadów powstają punktowe wżery korozyjne.

Na powierzchniach wewnętrznych, pod skupiskami osadów (zdjęcia 1,2,3) stwierdzono wżery o głębokości do 0,3 mm (zdjęcia 4 i 5).

Wnioski:

  • W celu powstrzymania procesów korozji podosadowej wewnętrzne powierzchnie rur i urządzeń instalacji należy oczyścić z osadów poprzez czyszczenie chemiczne. Korozja podosadowa typu elektrochemicznego jest skutkiem powstawania obszarów katodowych i anodowych na powierzchni rur pod osadami. Jedynie usunięcie osadów na drodze chemicznego czyszczenia może powstrzymać proces pogłębiania się ubytków, które mogą być przyczyną perforacji rurociągów.
  • Użycie rur ze szwem w instalacji grzewczej grozi pojawianiem się nieszczelności wzdłuż szwów, gdyż w ich okolicy procesy korozyjne zachodzą bardziej intensywnie niż na pozostałej powierzchni rury.
  • Instalację i urządzenia należy wyczyścić i zastosować środek antykorozyjny oraz biocyd.
  • W omawianym przypadku, po czyszczeniu chemicznym zalecono zastosowania workowego filtra bocznikowego. Umożliwi to usuwanie z wody obiegowej produktów korozji i zapobiegnie odkładaniu się jej na powierzchniach wymiany ciepła. Osady eksploatacyjne powodują obniżenie współczynnika wymiany ciepła.